fbpx

DPU จัดเวิร์คช็อป ‘คิดเป็นภาพ’ เครื่องมือผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การสื่อสารที่ดี ไม่เฉพาะผ่านตัวอักษรเท่านั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ส่งผลดีต่อองค์กร จึงได้จัดเวิร์คช้อป “ถอดรหัสความคิดการสื่อสารด้วยภาพ” (Visual Thinking: Empowering Your Vision through Visual Thinking)

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

“ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า การสื่อสารด้วยภาพ เป็นกลไกผลักดันกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรให้เกิดผลได้อย่างดี หลายองค์กรจำเป็นต้องออกแบบความคิดที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน โดยสามารถนำ visual thinking มาปรับใช้

ADVERTISEMENT

“โดยเฉพาะการบริโภคข้อมูลที่มีความซับซ้อน การใช้ภาพและกระบวนการ visual thinking ทำให้มีการสื่อสารที่ง่ายขึ้น เพราะเป็นการจัดระบบความคิดให้เหมาะสม คิดวิเคราะห์ให้เป็น จับประเด็นให้ได้ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เห็นภาพรวมในหนึ่งภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่จำกัดว่า สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะองค์กรประเภทใดประเภทหนึ่ง”

ในฐานะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ จึงเห็นความสำคัญของการสื่อสารในรูปแบบ visual thinking และเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์กรทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร จึงได้จัดเวิร์คช็อปครั้งนี้ขึ้น โดยไฮไลท์ของงานคือ Willemien Brand ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีไปทั่วโลกชื่อ Visual Thinking ซึ่งถูกนำไปแปลถึง 11 ภาษา และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องการถอดรหัสความคิดด้วยภาษาภาพมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดการสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาภาพ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียน

ด้าน “ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู” รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า visual thinking เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญมากในอนาคต เพราะเป็นการจัดระเบียบความคิดและเพิ่มทักษะในการคิดพร้อมสื่อสารออกมาด้วยภาพที่ เพื่อช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เห็นภาพกว้างขององค์รวมและใจความสำคัญของเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างดี

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

“การอธิบายผ่านตัวหนังสือนั้นไม่อาจทำให้คนเห็นภาพได้ชัด แต่การอธิบายด้วยภาพนั้นสามารถอธิบายได้มากกว่าล้านคำพูด การสื่อสารด้วยภาพจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสื่อสารด้วยข้อความหรือการบรรยาย”

การสื่อสารเชิงธุรกิจเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะต้องสื่อสารกับลูกค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านภาษาหรือวัฒนธรรม หากองค์กรมีทีมงานที่มีทักษะในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่สามารถอธิบายเรื่องราวหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยผ่านกระบวนการการสื่อสารรูปแบบที่ใช้ทักษะใหม่ ด้วยการจัดระเบียบความคิด และอธิบายผ่านภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับสารนั้นมองเห็นภาพอย่างชัดเจน และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อสาร ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวบุคลากรขององค์กรที่จะเป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งยังทำให้เกิดการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายและได้ใจความสำคัญให้กับลูกค้าขององค์กร

นอกจากนี้ การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลอีกด้วย เพราะการสื่อสารแนวคิดยุทธวิธีการทำธุรกิจ กลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวเช่นกัน