fbpx

Personal Data Protection for Data Protection Officer (PDPA for DPO)


หลักสูตร “PDPA for DPO คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

จัดโดย DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ Easy PDPA (ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ ได้รับ Certificate) PDPA for DPO: การเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัท และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

● PDPA คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเราอย่างไรบ้าง?
● เราจะลดความเสี่ยงของบริษัทต่อโทษปรับ (สูงสุด 5 ล้านบาท) หรือของ กรรมการต่อโทษจำคุก ได้อย่างไร?
● ทุกบริษัทจำเป็นต้องมี DPO ไหม?
● DPO มีหน้าที่อะไร และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่?
● เครื่องมือ และ Framework สำหรับ DPO ในการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่อง PDPA ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
● กรณีศึกษา (use-case) และ แนวทางการปฏิบัติ (best practice) ของ DPO ในสถานการณ์ต่างๆ
พบกับคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

พิเศษ!!! หลักสูตรนี้ เปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคุยเชิงลึกกับวิทยากรผู้เชี่ยว ชาญ และ Action Item ที่นำกลับไปใช้ต่อได้เลยทันที

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบ ความเสี่ยง และหน้าที่ที่ ต้องปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึงการ ทำหน้าที่เป็น DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล)
2. เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบแนวทางและเครื่องมือ เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบริษัท ในการปฏิบัติตาม พรบ.
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น DPO ได้เรียนรู้ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทาง เครื่องมือ กลไก และเอกสารสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เป็น DPO โดยดำเนินการผ่านการทดลองปฏิบัติงานจริง และการปรับใช้ทฤษฎี และเครื่องมือต่างๆกับ CASES STUDY จริงเพื่อทดสอบความเข้าใจ และเพื่อให้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหารองค์กร รวมทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ทุกภาคธุรกิจ และทุก ขนาดที่อยู่ภายใต้กรอบการบังคับปฏิบัติของพ.ร.บ.
2. ผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (DPO) หรือเป็นผู้ที่ได้รับการ มอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวอาจ เป็นพนักงานจากแผนกต่างๆ เช่น แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกกฎหมาย หรือกำกับดูแลการปฏิบัติงาน แผนกการตลาด แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกปฏิบัติการ เป็นต้น

กำหนดอบรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่อบรม โรงแรม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา หัวข้ออบรมและกิจกรรม
9.00 – 10.30 บรรยายความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
● ภาพรวม ความสำคัญ หลักการรวมของ PDPA
● ความเสี่ยงของแต่ละองค์กร ภายใต้ PDPA
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 บรรยายความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
● ความเสี่ยงของแต่ละองค์กร ภายใต้ PDPA (ต่อ)
● หน้าที่ Checklist ของบริษัทที่ต้องทำ ภายใต้ PDPA
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 14.30 บรรยายความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง “DPO”
● ความจำเป็นและความสำคัญของ DPO
● ความเสี่ยงและความรับผิดในการทำหน้าที่ DPO
● บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ DPO
14.30 – 15.00 Coffee Break
15.00 – 16.30 เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานของ DPO
● เอกสารทั้งหมดที่บริษัทต้องจัดทำให้สอดคล้องกับ PDPA (เช่น เอกสารแต่งตั้ง DPO / ตัวอย่าง Privacy Notice)
● เครื่องมือช่วยจัดทำ “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”(ROP)
● กลไก และกระบวนการจัดทำ Data Flows
● กระบวนการวางแผนในการตรวจงาน Internal Control
● กลไก และเอกสารการจัดการการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
● กลไก และเอกสารการจัดการการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

เวลา หัวข้ออบรมและกิจกรรม
9.00 – 10.00 อธิบายรายละเอียดการใช้เครื่องมือ
● Privacy Policy Template (EasyPDPA)
● Data Flows และ ROP Canvas
● Internal Control Planning
● External Communication
10.00 – 12.00 แบ่งกลุ่ม เพื่อร่วมกันทำงานตามหัวข้อที่ได้รับการแบ่งและจัดสรร (6-8 กลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด)
12.00 – 13.00 Lunch Break
13.00 – 16.30 ● นำเสนองานกลุ่ม และคณะวิทยากรให้คำแนะนำ
● Q&A Session

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เวลา หัวข้ออบรมและกิจกรรม
9.00 – 10.00 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ DPO (สอบแบบปรนัย)
10.00 – 11.30 สรุปประเด็นการอบรม และการเตรียมความพร้อม (Final Recap)
11.30 – 12.00 แจกใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

อัตราค่าลงทะเบียน

18,990 บาท สำหรับการอบรม 1 ท่าน
**พิเศษสุด ชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รับส่วนลดทันที ท่านละ 1,990 บาท มูลค่าหลังรับส่วนลด 17,000 บาท

30,000 บาท สำหรับการอบรม 2 ท่าน
**พิเศษสุด ชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รับส่วนลดทันที 2 ท่านรวม 1,000 บาท มูลค่าหลังรับส่วนลด 29,000 บาท

45,000 บาท สำหรับการอบรม 3 ท่าน
**พิเศษสุด ชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รับส่วนลดทันที 3 ท่านรวม 2,000 บาท มูลค่าหลังรับส่วนลด 43,000 บาท

รวมเอกสารประกอบการอบรมตลอดหลักสูตร  พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2564
สมัครลงทะเบียนได้ที่นี่

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สั่งจ่ายเช็ค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขา ถนนงามวงศ์วาน
หรือโอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ถนนงามวงศ์วาน
เลขที่บัญชี 058-279-124-4

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ โทร. 0 2954 7300 ต่อ 209

เบอร์มือถือ
080-224-6496 คุณมะปรางค์
083-457-1979 คุณน้ำอุ่น
094-632-2702 คุณกะตังค์

Email: dpuxreskill@dpu.ac.th