fbpx

Download

ท่านสามารถ Download เอกสาร ผลงานวิจัย “ทักษะแรงงานในอนาคตของไทย” ทักษะใดเป็นที่ต้องการ หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลรับด้านล่างแล้วระบบจะจัดส่ง link เอกสารฉบับเต็มให้ท่านทาง Email ครับ